Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepasselijkheid, definities
 2. Aanbod
 3. Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten
 4. Duur en beëindiging overeenkomst
 5. Vergoeding, prijzen, tarieven
 6. Inschakeling derden
 7. Verplichtingen van/ medewerking door de wederpartij
 8. Vertrouwelijke informatie
 9. Risico van opslag informatie
 10. Beveiliging
 11. Levering, (op)leveringstermijnen
 12. Voortgang, uitvoering overeenkomst
 13. Ontwikkelen van websites
 14. Ontwikkelen van maatwerk software
 15. Oplevering en acceptatie van ontwikkelde websites/software
 16. Domeinnaamregistratie
 17. Webservice; serverbeheer, cloud computing
 18. Onderhoud
 19. Klachten
 20. Garanties
 21. Aansprakelijkheid
 22. Betaling
 23. Intellectuele eigendomsrechten
 24. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
 25. Overmacht
 26. Annulering, opschorting door de wederpartij
 27. Ontbinding door Elicit of de wederpartij
 28. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van (internet)diensten en het vervaardigen van websites en/of applicaties (apps), het geven van adviezen en verzorgen van cursussen van Elicit B.V., gevestigd te Boxtel, hierna te noemen: “Elicit”.
 2. De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Elicit, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “documenten” wordt verstaan: door Elicit en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 6. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Elicit en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

ARTIKEL 2: AANBOD

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Elicit mag een aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Elicit niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/dienst tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Elicit de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de documenten, voorbeelden van ontwikkelde websites, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Elicit zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van Elicit en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Elicit geretourneerd.
 7. Elicit mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Elicit heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Elicit schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Elicit is pas gebonden aan:
  1. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Elicit - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.

 3. De wederpartij voorziet zijn opdracht van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht.
 4. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht, maakt de wederpartij schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan Elicit.
 5. Elicit noch de wederpartij mag haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

ARTIKEL 4: Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomsten tussen Elicit en de wederpartij worden aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de in het vorige lid van dit artikel genoemde periode, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend voor een periode van 1 (één) maand verlengd. Een en ander, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt. Ingeval van opzegging eindigt de overeenkomst conform de volgende bepalingen:
  1. bij opzegging vóór de 15e van de maand eindigt de overeenkomst per 1e van de eerstvolgende maand;
  2. bij opzegging vanaf de 15e van de maand eindigt de overeenkomst per 1e van de maand volgend op de eerstvolgende maand na opzegging.
 3. Indien de wederpartij de overeenkomst tussentijds opzegt, heeft Elicit recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Elicit zijn toe te rekenen. Voorts is de wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.
 4. Indien Elicit de overeenkomst tussentijds opzegt, zal Elicit in overleg met de wederpartij zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn en in redelijkheid niet van Elicit verwacht kan worden aan de overdracht mee te werken.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden aan een derde voor Elicit extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

ARTIKEL 5: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een vaste (al dan niet periodieke) vergoeding zijn overeengekomen, berekent Elicit de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/ gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Elicit bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Elicit een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. Elicit mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Elicit en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 6. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Elicit (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, mag Elicit de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 7. Bij duurovereenkomsten mag Elicit jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. Elicit informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.

ARTIKEL 6: Inschakeling derden

Als Elicit dit nodig acht, mag zij bepaalde werkzaamheden en diensten door derden laten verrichten/leveren.

ARTIKEL 7: Verplichtingen van/ medewerking door de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Elicit gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan Elicit verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. hij/zijn medewerkers en/of de door hem ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn de voor de uitvoering noodzakelijke/de door Elicit gevraagde medewerking verlenen;
  4. Elicit op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  5. Elicit op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Elicit gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
  6. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van Elicit e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  7. op de werklocatie kosteloos de door Elicit in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Elicit voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die Elicit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Elicit de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Elicit niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Elicit niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

ARTIKEL 8: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen geheim. Zij verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Elicit mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. - mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft - en deze methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken.

ARTIKEL 9: Risico van opslag informatie

 1. Elicit bewaart alle van de wederpartij ontvangen infor­matie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. Elicit neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.
 2. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, verwerkt Elicit de informatie conform deze wet en meldt zij eventuele datalekken en inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze wet.
 3. Elicit is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de informatie - al dan niet door cybercriminaliteit -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Elicit of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie/back-up bewaart van de aan Elicit verstrekte informatie, tenzij partijen anders overeenkomen.

ARTIKEL 10: Beveiliging

 1. Elicit beveiligt de software en voldoet daarbij minimaal aan de volgende eisen:
  1. het gebruik van een inlognaam en een wachtwoord om gevoelige delen van de software af te schermen;
  2. het koppelen van specifieke rechten aan individuele gebruikersprofielen;
  3. wachtwoorden zullen slechts versleuteld worden opgeslagen en verwerkt.
 2. Elicit is voor de beveiliging van de software mede afhankelijk van de software van derden, zoals PHP5, MySQL5, Apache alsmede overige software zoals – doch niet uitsluitend – firewall- en netwerkbeheer -software die op de server van de serviceprovider van Elicit draait. Elicit komt in dit kader contractueel met de serviceprovider overeen dat laatstgenoemde zijn software gedurende de looptijd van zijn overeenkomst met Elicit naar beste weten en kunnen en naar de laatste stand der techniek beveiligt.
 3. De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en adequaat beveiligen van de middelen, apparatuur e.d. die in contact staan met de software. Onder deze verantwoordelijkheid valt onder meer - doch niet uitsluitend:
  1. het zorgvuldig omgaan met de inlognamen en wachtwoorden;
  2. het adequaat beveiligen van de eigen hardware en software van de wederpartij, zoals bijvoorbeeld middels anti-virus, anti-spyware en een firewall;
  3. het updaten van de eigen software van de wederpartij, met name wat betreft beveiligingsupdates;
  4. het direct informeren van Elicit ingeval de wederpartij vermoedt dan wel constateert dat er sprake is van inbraak op de hardware dan wel software van de wederpartij, waarbij eventueel gevoelige gegevens kunnen zijn verkregen zoals de inlognaam en het wachtwoord.
 4. Ingeval de wederpartij de in het vorige lid van dit artikel vermelde verplichtingen niet (tijdig) nakomt, is hij jegens Elicit aansprakelijk voor alle schade die Elicit hierdoor lijdt en vrijwaart hij Elicit voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.

ARTIKEL 11: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Elicit haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Elicit mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deelprestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
 3. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten of de diensten te leveren, stelt de wederpartij Elicit binnen een door Elicit te stellen termijn in staat de overeengekomen prestatie alsnog te leveren.
 4. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Elicit mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, schade en winstderving van Elicit en/of het recht van Elicit alsnog nakoming te vorderen niet aan.

ARTIKEL 12: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of diensten wordt vertraagd doordat:
  1. Elicit niet tijdig alle noodzakelijke informatie/medewerking van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. Elicit niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Elicit recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Elicit de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 1. Elicit spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Elicit de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 2. Elicit informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening;
  2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Elicit eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Elicit in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en geleverde diensten.
 3. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Elicit en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden/diensten die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Elicit mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
 4. Wanneer Elicit op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden verricht en/of diensten levert, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), vergoedt de wederpartij deze werkzaamheden/diensten volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van Elicit. Elicit is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden/diensten een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De wederpartij aanvaardt dat door voornoemde werkzaamheden/diensten het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing/levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 5. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat/iedere conceptversie die Elicit aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Elicit kenbaar. Indien nodig, past Elicit het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Elicit kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten, website e.d. pas gebruiken na voornoemd akkoord.
 6. Indien Elicit al goedgekeurde documenten/versies moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Elicit de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

ARTIKEL 13: Ontwikkelen van websites

 1. De wederpartij stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door Elicit gewenste vorm aan haar ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat Elicit op verzoek van de wederpartij op de website plaatst.
 2. Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van Elicit wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verkrijgt de wederpartij een volledige, niet-overdraagbare, licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 4. Elicit behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft haar eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. en mag haar naam op de daarvoor overeengekomen wijze op de website plaatsen.
 5. De wederpartij mag voor het dagelijks gebruik van de website - binnen de schriftelijk overeengekomen grenzen - wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de content en de achterliggende pagina’s.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elicit, mag de wederpartij geen variant of afgeleide van het ontwerp van de website (laten) maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website/de tussen partijen gemaakte afspraken toepassen of gebruiken.
 7. Indien Elicit adviseert om een bepaalde provider/andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is zij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider/dienstverlener.

ARTIKEL 14: Ontwikkelen van maatwerk software

 1. De wederpartij stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door Elicit gewenste vorm aan haar ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, bestaande software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van Elicit wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij Elicit. De wederpartij mag zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie, zodra hij aan zijn betalingsverplichtingen jegens Elicit heeft voldaan.

ARTIKEL 15: Oplevering en acceptatie van ontwikkelde websites/software

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de website/software gebruiksklaar is, informeert Elicit de wederpartij hierover.
 2. De website/software is conform de overeenkomst opgeleverd op het moment dat de wederpartij de werking van de website/software en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, functionaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en hiervoor schriftelijk zijn akkoord/goedkeuring heeft gegeven. Een dergelijk(e) akkoord/goedkeuring houdt tevens een bevestiging in dat de wederpartij de werking en de overeengekomen specificaties etc. naar behoren heeft getest en Elicit mag hier alsdan als zodanig vanuit gaan.
 3. De website/software wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:
  1. de wederpartij binnen een tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij Elicit;
  2. - bij gebreke van een testperiode - de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in het eerste lid bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij Elicit.
 4. Indien de wederpartij binnen/bij een overeengekomen testperiode of acceptatietest gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, meldt hij deze schriftelijk en gedetailleerd aan Elicit. Elicit herstelt de geconstateerde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding. De herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van Elicit, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of andere niet aan Elicit toe te rekenen oorzaken. Tenzij partijen anders overeenkomen, is herstel van eventu­eel verloren gegane gegevens voor rekening van de wederpartij.
 5. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de software, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.
 6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst aan de website/software, wordt dit aangemerkt als meerwerk. Elicit mag de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan bestede tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.
 7. Indien de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

ARTIKEL 16: Domeinnaamregistratie

 1. Op verzoek van de wederpartij kan Elicit de registratie/ het verkrijgen van domeinnamen verzorgen tegen de alsdan geldende tarieven.
 2. De aanvraag, toekenning en het gebruik van een domeinnaam is altijd afhankelijk van, en onderworpen aan, de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. Elicit vervult bij de aanvraag alleen een bemiddelende rol en inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 3. De wederpartij is verplicht te handelen conform de in het voorgaande lid genoemde regels en procedures en de overige voor registratie en gebruik relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, moet de wederpartij er zelf voor zorgen dat hij op de hoogte is van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
 4. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen vergoeding aan Elicit heeft voldaan, spant Elicit zich in de registratie te verkrijgen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 5. Tenzij partijen anders overeenkomen, onderzoekt de wederpartij zelf of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart hij Elicit voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op diens intellectuele eigendomsrechten. Elicit wijst de wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt. De wederpartij vrijwaart Elicit bovendien voor alle overige aanspraken die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.
 6. Tenzij partijen anders overeenkomen of de regels/procedures van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd en telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij de wederpartij de overeenkomst uiterlijk 3 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

ARTIKEL 17: Webservice; serverbeheer, cloud computing

 1. Indien Elicit aan de wederpartij diensten verleent op het gebied van webservice - zoals serverbeheer (hosting) en/of cloud computing -, is het de wederpartij ten aanzien van het gebruik van de server/zijn dataverkeer verboden:
  1. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;
  2. inbreuk te plegen op intellectuele eigendom- of overige rechten van derden;
  3. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden (al dan niet via banners/reclame van derden op de website) die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
  4. zich in welke vorm dan ook bezig te houden met cybercriminaliteit, ‘phishing’ of ‘spear fishing’, ‘spamming’ e.d.;
  5. via de dienstverlening van Elicit aan te sporen tot/zich bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Elicit of andere op het internet aangesloten servers. Hieronder wordt bijvoorbeeld begrepen het verwijzen naar/aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  6. zich op een andere wijze schuldig te maken aan een strafbaar feit, waaronder begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de staatsveiligheid, de openbare orde of de goede zeden dan wel beledigend, bedreigend, haatzaaiend of discriminerend van aard is.
 2. Indien de wederpartij (één van) de bovenstaande regels overtreedt en, ondanks schriftelijk verzoek van Elicit de overtreding te staken, de overtreding laat voortbestaan, mag Elicit zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden of de uitvoering ervan opschorten, zulks onverminderd het recht van Elicit vergoeding van de eventueel geleden schade. Elicit behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen vergoeding.
 3. Wanneer de wederpartij niet onmiddellijk gehoor geeft aan een verzoek van Elicit, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, mag Elicit de wederpartij uitsluiten van de hostingservices, zonder dat Elicit jegens de wederpartij schadeplichtig wordt.
 4. De wederpartij vrijwaart Elicit voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de wijze waarop hij gebruik maakt van de door Elicit geleverde webservices.
 5. Wanneer sprake is van (mogelijke) strafbare informatie/feiten, mag Elicit hiervan aangifte doen, daarbij alle relevante informatie over de wederpartij en zijn handelwijze aan de bevoegde instanties verstrekken en alle andere handelingen verrichten die deze instanties van Elicit verlangen in het kader van een onderzoek. Bij (herhaalde) gegronde klachten over de door de wederpartij aangeboden informatie, mag Elicit bovendien de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. Elicit informeert de wederpartij tijdig over een voorgenomen ontbinding. Elicit is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij hierdoor lijdt.
 6. Partijen kunnen een limiet van het dataverkeer per maand en de hoeveelheid opslagruimte overeenkomen. Bij overschrijding van een overeengekomen limiet, mag Elicit de hieruit voortvloeiende meerkosten of door haar geleden schade bij de wederpartij in rekening brengen. Bij voortdurende overschrijding mag Elicit de overeengekomen limieten aanpassen en de tarieven overeenkomstig aanpassen.
 7. Elicit spant zich in er voor te zorgen dat de wederpartij gebruik kan maken van de hosting netwerken die direct/indirect verbonden zijn met het netwerk van Elicit. Elicit kan echter niet garanderen dat deze netwerken 24/7 beschikbaar zijn.
 8. Indien - naar het oordeel van Elicit - een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Elicit/derden of voor het functioneren van de dienstverlening via een netwerk (bijvoorbeeld door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen), mag Elicit alle maatregelen nemen die zij nodig acht om dit gevaar af te wenden/te voorkomen. Elicit is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij hierdoor lijdt.

ARTIKEL 18: Onderhoud

 1. Indien partijen ten behoeve van de geleverde diensten en/of ontwikkelde website(s)/software een onderhoudsovereenkomst sluiten, meldt de wederpartij gebreken, storingen e.d. conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van Elicit. Na ontvangst van een melding zal Elicit naar beste vermogen de gebreken, storingen e.d. verhelpen.
 2. Indien partijen voor de onderhoudswerkzaamheden een periodieke vergoeding overeenkomen, vindt herstel kosteloos plaats. Elicit mag de kosten van de (herstel)werkzaamheden wel afzonderlijk in reke­ning brengen indien er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan Elicit toe te rekenen oorzaken of indien de website en/of de resultaten van de verrichte werkzaamheden door anderen dan Elicit zijn gewijzigd/onderhouden.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zijn de volgende werkzaamheden (en de daaruit voortvloeiende kosten) niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
  1. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
  2. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
  3. herstel van eventuele verloren gegane gegevens.

ARTIKEL 19: Klachten

 1. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 14 dagen na (op)levering - schriftelijk aan Elicit. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden en/of diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht/verleend.
 2. Klachten over de ontwikkelde website meldt de wederpartij eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering - schriftelijk aan Elicit.
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. De wederpartij stelt Elicit in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek noodzakelijk is dat Elicit de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 6. Geen klachten zijn mogelijk over de website/software en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden/verleende diensten, indien de wederpartij na (op)levering (technische) wijzigingen heeft aangebracht aan de website/dit resultaat of de website/dit resultaat na (op)levering geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

ARTIKEL 20: Garanties

 1. Elicit voert de overeengekomen werkzaamheden en diensten naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Elicit staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert Elicit zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. Elicit informeert de wederpartij hierover.
 4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 5. Elicit garandeert niet - en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd -, dat:
  1. het resultaat van de verrichte werkzaamheden/geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de wederpartij;
  2. een ontwikkelde app geaccepteerd zal worden door de app store(s) die de wederpartij wil gebruiken om de app aan te bieden of functioneert met alle (versies van) besturingssystemen;

  tenzij Elicit dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

 6. Elicit garandeert bovendien niet - en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd -, dat een applicatie bij beoordeling door enige derde door deze beoordeling heen komt/door deze derde geaccepteerd wordt, tenzij Elicit dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een dergelijk(e) beoordeling/oordeel is veelal afhankelijk van interne/eigen (beleids)redenen van de desbetreffende derde, onafhankelijk van de kwaliteit, functionaliteiten e.d. van de applicatie en Elicit heeft hier geen invloed op.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Elicit - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

ARTIKEL 21: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Elicit gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt Elicit geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Elicit is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Elicit aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Elicit gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde website, de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde diensten.
 5. Bij duurovereenkomsten is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag, indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Elicit gesloten verzekering valt.
 6. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Elicit hiervoor aanspreken.
 7. Bij cloud computing en aanverwante diensten (zoals het uitvoeren van remote back-ups), is Elicit niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van - bijvoorbeeld - het verloren gaan van data van de wederpartij, indien de oorzaak hiervan ligt bij derden zoals providers en andere dienstverleners op het internet. Elicit is uitsluitend verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de remote back-ups en niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in de onderliggende infrastructuur voor het dataverkeer dat door derden wordt beheerd en in stand gehouden.
 8. Elicit is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik van de website dan wel het resultaat van de werkzaamheden en/of diensten of gebruik van de website/dit resultaat in strijd met de door of namens Elicit verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Elicit verstrekte of voorgeschreven informatie;
  3. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  4. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Elicit adviseerde en/of gebruikelijk is;
  5. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Elicit.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Elicit voor eventuele aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Elicit of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Elicit de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

ARTIKEL 22: Betaling

 1. De betalingsverplichting van de wederpartij gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de software/ diensten van Elicit.
 2. De verschuldigde kosten (bijvoorbeeld in het geval van hosting en domeinregistratie) worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en moeten bij vooruitbetaling worden voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Elicit stuurt de wederpartij per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Betaling moet, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen en/of indien geen automatische incasso is overeengekomen, uiterlijk binnen 10 werkdagen na de factuurdatum plaatsvinden.
 4. Bij een mislukte automatische incasso moet betaling door de wederpartij in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur zijn verricht. De wederpartij is de kosten van de bankstornering(en) aan Elicit verschuldigd.
 5. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Elicit een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Elicit bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Elicit de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Elicit de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Elicit eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Ontvangen betalingen brengt Elicit eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 10. De wederpartij mag de vorderingen van Elicit niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Elicit heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Indien bij een duurovereenkomst volledige betaling uitblijft, stelt Elicit de wederpartij schriftelijk in gebreke en geeft daarbij nog een redelijke termijn om alsnog te betalen. Indien betaling wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt, mag Elicit haar dienstverlening opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. Elicit informeert de wederpartij tijdig over een voorgenomen opschorting/ontbinding. Onder opschorting kan onder meer worden verstaan: het blokkeren van de voor de wederpartij geëxploiteerde of ter beschikking gestelde website(s), domeinnamen, e-mailadressen of servers. Alle schade die Elicit hierdoor lijdt, evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 23: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is en blijft Elicit de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de geleverde diensten en verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten inzake bij de ontwikkeling van websites geleverde databases en broncodes.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is - zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst - uitdrukkelijk en uitsluitend aan Elicit voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van genoemde databases en broncodes alleen de (gebruiks)rechten die partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. De wederpartij mag de - door Elicit geleverde of vervaardigde - documenten niet gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet vermenigvuldigen, reproduceren e.d. en niet aan derden verstrekken of derden hierin inzage verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elicit.
 4. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Elicit verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Elicit door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.
 5. Elicit garandeert dat de door haar geleverde documenten en websites als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Als blijkt dat deze documenten/websites toch inbreuk maken op voornoemde rechten van derden, vervangt Elicit de desbetreffende documenten/websites - na overleg met de wederpartij - door documenten/websites die geen inbreuk maken op de betrokken rechten, verwerft zij hiervoor een licentierecht of neemt zij het geleverde terug tegen restitutie van de betaalde vergoeding (verminderd met de normaal te achten afschrijvingen), zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 6. De wederpartij heeft alleen recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij Elicit op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspra­ken van derden (onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden), dat Elicit haar rechten ter zake naar behoren kan verdedigen. Elicit vrijwaart de wederpartij dan tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de geconstateerde inbreuken, mits de wederpartij de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan Elicit overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.
 7. Elicit mag technische maatrege­len nemen ter bescherming van haar rechten.

ARTIKEL 24: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Elicit mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 25: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Elicit, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Elicit wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Elicit, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Elicit: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Elicit of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Elicit tot aan dat moment nakomen.

ARTIKEL 26: Annulering, opschorting door de wederpartij

 1. Indien de wederpartij een opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Elicit van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Elicit en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. De wederpartij vrijwaart Elicit voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. Elicit mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 4. Bij opschorting van de overeenkomst/opdracht op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag Elicit deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Elicit zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
 5. Kosten die voor Elicit voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden/dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Elicit de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

ARTIKEL 27: Ontbinding door Elicit of de wederpartij

 1. Elicit mag de overeenkomst (laten) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Elicit kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst op grond van het in het vorige lid bepaalde door Elicit wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Elicit op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Elicit de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Elicit haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Ingeval van ontbinding door Elicit of door de wederpartij, mag de wederpartij het volgende behouden:
  1. het grafisch ontwerp van de website(s) behorende bij de domeinna(a)m(en) van de wederpartij, inclusief de benodigde beeldbestanden doch exclusief het ontwerp van de beheerinterface;
  2. de door de wederpartij ingegeven data in SQL formaat;
  3. de door de wederpartij ingegeven beeldbestanden zoals deze door de software zijn opgeslagen;
  4. de voor de wederpartij geregistreerde domeinna(a)m(en).

  De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van het bovengenoemde op de server van een ander hostingbedrijf. Indien Elicit zelf voor overzetting moet zorgen, zijn de kosten die dit met zich meebrengt voor rekening van de wederpartij.

 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de wederpartij ingeval van ontbinding niet gerechtigd tot het behouden van:
  1. de dienstverlening op het gebied van webhosting;
  2. de toegang tot de database;
  3. de broncode. Dit laatste betreft zowel de server-sided code (PHP, ASP etc.) als de cliënt-sided hulpcode (javascript).
 5. Elicit behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 28: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Elicit, maar Elicit behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Elicit er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Contact

Neem contact op met Elicit voor vragen, vrijblijvend advies of het aanvragen van een offerte.

Elicit
Barrierweg 36
5298AC Liempde